Порушення права на захист

Особами, які мають право подавати заяву відповідно до абзацу другого частини першої статті 36 Закону України порушення права на захист захист економічної конкуренції" або частини першої статті 28 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", є суб'єкти господарювання - конкуренти, постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача, визначені зазначеними законами як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права. Під час розгляду заяви, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, заявник и наділяється процесуальними правами, визначеними статтями 40, 47 та 55 Закону України «Про захист економічної конкуренції», статтями 24 - 26 та 29 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Такі повідомлення не є заявами про порушення у розумінні абзацу другого частини першої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції». У разі, якщо порушення права на захист такого повідомлення Комітетом буде розпочато розгляд справи про порушення, особа, яка його надала, порушення права на захист має процесуальних прав заявника у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відповідно до статті 28 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» особи, права яких порушені діями, визначеними цим Законом як недобросовісна конкуренція, звертаються до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень протягом шести місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про порушення своїх прав. Закінчення вказаного строку звернення із заявою про недобросовісну конкуренцію є підставою для відмови у розгляді заяви. Однак, якщо Антимонопольний комітет України, його територіальне відділення визнає поважними причини пропуску строку звернення із заявою, порушене право підлягає захисту. Відповідно до частини другої статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у випадках, коли порушення законодавства про захист економічної конкуренції не має відчутного впливу на умови конкуренції на ринку тобто, коли існують формальні ознаки складу порушення, але негативні наслідки для конкуренції на ринку є незначнимизаявнику може бути відмовлено у розгляді справи, про що приймається відповідне розпорядження. Відповідно до пункту 17 Правил розгляду справ, заяви про порушення у справах, підвідомчих адміністративній колегії територіального відділення Комітету, подаються до відділення за місцем вчинення порушення або за місцем знаходження відповідача, або за місцем настання наслідків порушення. Заяви про порушення в інших справах подаються до Комітету. Відповідно до пункту 18 Правил розгляду справ заява про порушення має подаватися у письмовій формі імістити: · найменування органу, до якого подається заява Комітет чи порушення права на захист територіальне відділення Комітету ; · найменування для юридичних осіб або ім'я прізвище, власне ім'я та по батькові для фізичних осіб сторін заявника і відповідачаїхнє місцезнаходження для юридичних осіб або місце проживання для фізичних осібінші реквізити сторін, зокрема поштову адресу, а також, якщо такі є, номер засобу зв'язку телефон, факс тощоадресу електронної пошти; · ім'я контактної особи для юридичних осібпорушення права на захист засобу зв'язку телефон, факс тощоа також, якщо така є, адресу електронної пошти; · зміст вимог, зокрема очікувані заявником від органів Комітету рішення; · виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої порушення права на захист, обґрунтування того, яким чином права заявника порушуються внаслідок дій чи бездіяльності відповідача, визначених законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції; · інформацію стосовно звернення до будь-якого іншого органу державної влади, зокрема до суду, з питань, порушених порушення права на захист заяві; · перелік документів та інших матеріалів, що додаються до заяви. Заява підписується повноважною посадовою особою заявника - юридичної особи або його представником, заявником - фізичною особою або його представником. До заяви додаються наявні у заявника документи та інші матеріалищо підтверджують викладені у заяві обставини. Відповідно до пункту 19 Правил розгляду справ заява про порушення розглядається протягом 30 календарних днів, а у разі потреби одержання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, строк розгляду заяви може бути подовжений державним уповноваженим, головою відділення на 60 календарних днів, про що письмово повідомляється заявнику. Якщо щодо відповідача, зазначеного у заяві, вже порушено справу за наведеними у заяві ознаками порушення, заява може бути приєднана до цієї справи, про порушення права на захист письмово порушення права на захист заявнику. Встановивши, що заяву подано без додержання вимог, викладених у пункті 18 цих Правил, і це перешкоджає розгляду заяви, державний уповноважений, голова відділення залишає заяву без руху, про що письмово повідомляє заявника і надає йому порушення права на захист для усунення недоліків. Час залишення заяви без руху не зараховується у строк розгляду заяви. У разі невиконання зазначених вимог у встановлений строк заява може бути залишена без розгляду, про що письмово повідомляється заявнику. Якщо заявник відмовився від заяви, вона залишається без розгляду, що не є перешкодою для продовження Комітетом, відділенням дослідження з питань, порушених у порушення права на захист. Залишення заяви без розгляду не позбавляє заявника права звернутися до Комітету, відділення з повторною заявою про порушення. Відповідно до пункту 19 1 Правил розгляду справ у разі надходження від заявника вмотивованого клопотання про початок розгляду справи за власною ініціативою органів Комітету через можливість порушення права на захист негативних для заявника наслідків, пов'язаних із поданням заяви, розслідування за заявою, розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розпочинаються за власною ініціативою органів Комітету. З метою захисту інтересів заявника, яким подано таке клопотання, для відповідної заяви та доданої до неї інформації встановлюється режим інформації з обмеженим доступом. Такий режим не може встановлюватися зберігатисяякщо забезпечення конфіденційності інформації про заявника перешкоджає доведенню порушення. У разі забезпечення конфіденційності інформації про заявника, за ним зберігаються його права та обов'язки. Відповідно до пункту 19 2 Правил розгляду справ органи Комітету можуть відмовити у розгляді заяви, поданої одним і тим же заявником з одного й того ж питання, якщо питання, порушені у раніше поданій заяві, розглянуті по суті. Відповідно до пункту 20 Правил розгляду справ, у разі не виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції державний уповноважений, голова порушення права на захист відмовляють у розгляді справи, про що письмово повідомляється заявнику. Відповідно до пункту 20 1 Правил розгляду справ, у порушення права на захист виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за наявності підстав, передбачених законом, зокрема частиною третьою статті 46 Закону України "Про захист економічної конкуренції", провадження у справі не розпочинається. Заявнику може бути відмовлено у розгляді справи на підставі частини другої статті 36 Закону України "Про захист економічної порушення права на захист, коли дії чи бездіяльність, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, не мають відчутного впливу на умови конкуренції на ринку. Відповідно до пункту 20 2 Правил розгляду справ, розпорядження порушення права на захист початок справи або відмову в розгляді справи порушення права на захист підставі статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції», підвідомчої Комітету, адміністративній колегії Комітету, державному уповноваженому Комітету, приймає державний уповноважений Комітету. Відповідно до пункту 20 3 Правил розгляду справ, розпорядження про початок справи або відмову в розгляді справи на підставі статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції», підвідомчої адміністративній колегії територіального відділення Комітету, приймає адміністративна колегія територіального відділення Комітету.

Официальный сайт электронной библиотеки
salone-effekt.ru © 1999—2016 Электронаая библиотека